محسن وجدانی
mohsenvejdany

130
images

35754 Views

67 Comments

40 Followers

139 Favorites

Location Iran

محسن وجدانی، کارشناس نرم افزار هستم و 4 ساله عکاسی می کنم و به شدت عاشق طبیعت ، پرنده ها و حیوانات هستم و از کوچکترین فرصت ها برای بیرون رفتن و عکاسی استفاده میکنم به جهت شغلم خیلی خارج از استان نمی رم و اکثر عکسهام مربوط به استان خراسان هست .