علی صارمی
alisaremi

3
images

1575 Views

2 Comments

4 Followers

0 Favorites

Location Iran

سال ها باید چیزی تق تق کند توی کاسه سرت تا که روزی قلم بدست بگیری و بکاوی اندرونت را و بریزی اش روی سپیدی کاغذ:شاید که تسلای خاطرت باشد. اما برای من که نوشتن را از یاد برده ام دوربین بدست گرفتن و چکاندن شاتر انگار همان قلم بدست گرفتن است .