سالار لطفی
SalarLotfee

27
images

23253 Views

9 Comments

25 Followers

4 Favorites

Location Iran

عکس، ثبت یک لحظه از یک نگاه است که تکرار نمیشود و حاوی زندگیست. عکس خوب تنها با یک نگاه قلب شما را لمس میکند و شما را به جایی دگر میبرد.